VELKOMMEN!

Vi gir unge en unik sjanse

 

Ubuntu er et kreativitetsprosjekt der vi arbeider med øvelser og aktiviteter innenfor drama. Prosjektets innhold designes ut ifra gruppas behov, ønsker og mål. Deltakerne utarbeider sammen et overordnet mål for prosjektet, f.eks. «fellesskap», og initiativtakerne lager et opplegg med øvelser og aktiviteter tilpasset dette målet. Underveis i prosjektet vil vi gjennom felles refleksjon oppdage mulige fokusområder innenfor denne rammen. Slik justeres Ubuntu ut ifra menneskene som deltar; Ubuntu er på denne måten for og av deltakerne selv. Prosjektet er også justerbart både i tid og omfang.

Ubuntu er et afrikansk begrep med oversettelser umulig å sammenfatte. Kort oversatt betyr det -‘Jeg er fordi du er’.  Behovet for tilhørighet og følelsen av å bety noe for noen er 2 grunnleggende opplevelser vi trenger som mennesker. Å vite at noen er fordi du er, og du er fordi de er, skaper et universelt ansvar og gjør deg som individ betydningsfullt overalt og til alle tider. Alle deltagere skal både føle på og føle seg som en del av Ubuntu.

 

Sommeren 2016/2017 turnerte Ubuntu på asylmottak rundt om i landet etter å ha mottatt støtte til aktiviteter for barn og unge på mottak av UDI.  Over 150 barn og unge fra 4-18 år deltok i prosjektet ! Fellesskapsfølelse, tilhørighet, mestring og opplevelse av mening i hverdagen er temaer mange av mottakene hadde fokus på. Ubuntu håper på flere Norgesturneer på mottak fremover.

film

Tidligere Ubuntu-prosjekt

Ubuntu ble høsten 2014 drevet i samarbeid med Kreftforeningens prosjekt ‘Treffpunkt’; et tilbud for barn og unge som enten har mistet eller er i en prosess der de kan miste nære og kjære til kreft-sykdommen. Det var rundt 10-15 deltakere i alderen 8-18 år og om lag 10 frivillige i alt. Mitt krav til gruppa i Ubuntu-arbeidet var deltakelse fra alle, da kunstnerisk utfoldelse krever trygghet og fellesskapsfølelse. Dette resulterte i en gruppe med aldersspennet 4-69 år(!), alle med ulike erfaringer og livssituasjoner. Utfordringen her lå i å finne ut hva disse menneskene hadde til felles og hva vi kunne utvikle som et felles mål for vårt Ubuntu. Gjennom ulik kunstnerisk utfoldelse var oppdagelsen den at om du er 4 eller om du snart er inne i ditt 70ende leveår har vi alle en følelse av utrygghet og angst, særlig utryggheten rundt det å være annerledes og angsten for gjøre feil. Særlig kan denne utryggheten komme til utrykk i sårbare situasjoner som når deler av ditt nettverk eller sosiale stillas forsvinner eller er svekket. Dette var med på å forme innholdet i timene denne høsten.

Hopeful arrangerte Ubuntu-uke hos Barnas Stasjon Kristiansand sommeren 2015 som med en visning av barnas arbeider. Barna skapte gode relasjoner, bygget hverandre opp og anerkjente hverandre som likeverdige bidragsytere til fellesskapet. Barnas Stasjon har rapportert om sterkere bånd blant barna, mer selvtillit, trygghet i den enkelte etter og har videreført konseptet via prosjektet «Hjerterom». «Hjerterom» for året 2015-2016 vil avsluttes med det som nå har blitt den årlige Ubuntu-uka hos Barnas stasjon, sommeren 2016. Vi er for tiden i arbeid med utvidelse av prosjektet for å kunne tilby Ubuntu til alle Barnas stasjoner i Norge.


DESIGN By figuru.no

Kirkegata20B, Kristiansand // orgnr:911724081 //

kontonr:3201.61.29029 // post@hopeful.no

Følg oss i sosiale medier